Hygroamblystegium fluviatile (63-St Alyre-Ste Elidie)

Hygroamblystegium fluviatile (63-St Alyre-Ste Elidie)